5E6FE69E-1779-4B7D-9416-8B1F057C166E

2021 Can-Am Defender Pro Limited with HVAC